کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ول‍ی‍د --ف‍رآی‍ن‍د ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد --رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ح‍س‍اب‍ان‌
روی‍ه‌ه‍ا( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا
گ‍وگ‍ل‌
 
پدیدآور:
آش‍وب‍ی‌، اح‍د
آق‍ازم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
آک‍ر، دی‍وی‍د
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍اپ‍ی‍ر
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍رب‍ت‍ی‍ن‌
ج‍ان‍س‍ون‌ ب‍ا، ری‍چ‍ارد
دی‍وی‍دس‍ن‌، ج‍ف‍ری‌
روش‍ن‌ض‍م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
زارع‍ی‌، ام‍ج‍د
زم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
س‍وب‍ر، اس‍ت‍ی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
ع‍ب‍دال‍س‍اده‌، ن‍ی‍س‍ی‌
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ل‍ی‍پ‍ش‍ون‍ر، س‍ی‍م‍ور
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ت‍ر پ‌.
ه‍ی‍ب‍ل‍ر، راس‍ل‌ چ‍ارل‍ز
پ‍ارم‍س‍ک‍ی‌، دای‍ان‌
 
ناشر:
اح‍د آش‍وب‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
ت‍م‍ث‍ی‍ل‌
ج‍ام‌ ج‍م‌
خ‍ات‍م‌ س‍ب‍ز
دان‍ش‌ پ‍رور
دی‍ب‍اگ‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وپ‍خ‍ش‌ ک‍ت‍اب‌ پ‍وی‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر اس‍ح‍اق‌
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تصویری جستجو دراینترنت
پارمسکی ، دایان ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۴‬,‭‌پ۲ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان
بیر، فردیناپیر ؛  تهران انتشارات متفکران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۸۷‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی مکانیک استاتیک
هیبلر، راسل چارلز ؛  تهران تمثیل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‍ه۹‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پی
روشن ضمیر، محمدعلی ؛  تهران موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ر۸۷‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مواد کار صنعتی در ساخت وتولید
آشوبی ، احد ؛  تبریز احد آشوبی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ش۵آ۵۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج بربتین ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای مهندسی سطح در بازیابی قطعات صنعتی
زمانی ، محمد رضا ؛  تهران جام جم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۷‬,‭ز۸‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمارکاربردی
زارعی ، امجد ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭ز۲آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته
لیپشونر، سیمور ؛  تهران نشر اسحاق   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کار آفرینی دیجیتالی
آقازمانی ، علی محمد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭آ۷‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع مدیریت پروژه
دیویدسن ، جفری ؛  تهران کتاب مرو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک بازار
آکر، دیوید ؛  تهران موسسه انتشارات وپخش کتاب پویش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭آ۷‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز لیتر پ . ؛  تهران نشرکتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م ۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان گسسته ها(ریاضیات گسسته )
جانسون با، ریچارد ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ج ۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
شیمز، اروینگ هرمن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ش ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علم کاربردی مکانیک
عبدالساده ، نیسی ؛  اهواز خاتم سبز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۲۵/۲‬,‭‌ع ۲‌ع۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
استفاده از فن آوری اطلاعات
سوبر، استیسی ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‌س ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م ۲ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی جامعه اطلاعاتی
فتحیان ، محمد ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ف۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فرایند ها وخطوط تولید
تهران موسسه انتشاراتی جهان جام جم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9