کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1    خطا در بازيابي اطلاعات 

2    خطا در بازيابي اطلاعات 

3    خطا در بازيابي اطلاعات 

4    خطا در بازيابي اطلاعات 

5    خطا در بازيابي اطلاعات 

6    خطا در بازيابي اطلاعات 

7    خطا در بازيابي اطلاعات 

8    خطا در بازيابي اطلاعات 

9    خطا در بازيابي اطلاعات 

10    خطا در بازيابي اطلاعات 

11    خطا در بازيابي اطلاعات 

12    خطا در بازيابي اطلاعات 

13    خطا در بازيابي اطلاعات 

14    خطا در بازيابي اطلاعات 

15    خطا در بازيابي اطلاعات 

16    خطا در بازيابي اطلاعات 

17    خطا در بازيابي اطلاعات 

18    خطا در بازيابي اطلاعات 

19    خطا در بازيابي اطلاعات 

20    خطا در بازيابي اطلاعات 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9