• کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی ارومیه
      نمودار دایره ای دو بعدی       نمودار دایره ای سه بعدی       نمودار میله ای