تماس با ما تماس با ما

آدرس: دانشگاه صنعتی ارومیه: ارومیه، کیلومتر دوم جاده بند،کد پستی: ۱۷۱۶۵- ۵۷۱۶۶صندوق پستی: ۴۱۹-۵۷۱۵۵
تلفن اصلی: 04431980284
نمابر: 04431980251
وب سایت:  http://library.uut.ac.ir:81/